گرفتن پرینت یا ذخیره به صورت پی دی اف

پدرولا

پدرولا

About Pedrollo

For almost 40 years the Pedrollo group has been growing world-wide and continues to design and build pumps that help carry water where it is most needed. Where water pours forth, colour returns to the landscape and hope springs anew. With each well the most parched lands recover vigour. In the same way, Pedrollo believes that to bear fruit, solidarity is a commitment that has to be cultivated every day. Today more than ever companies need to have a social purpose, and feel the responsibility of doing their part to change the world, to help people and their countries grow.

درباره پدرولا

تقریبا ۴۰ سال است که گروه پدرولا در سراسر جهان درحال رشد است و همچنان به طراحی و ساخت پمپ ها کمک میکند تا آب هایی را که در آن بیشتر مورد نیاز است حمل کند. جایی که آب از آن خارج میشود، رنگ به چشم انداز باز میگردد و امیدوارست که دوباره رشد کند. با هرکدام از سرزمین های سرخ شده، انرژی حاصل میشود. به همین ترتیب، پدرولا معتقد است که برای بدست آوردن میوه، همبستگی تعهدی است که باید هر روز به آن پرداخته شود. امروزه بیش از هر زمان شرکت ها نیاز به اهداف اجتماعی دارند و احساس مسئولیت در انجام دادن نقش خود را برای تغییر جهان، برای کمک به مردم و کشورهایشان افزایش میدهند.