گرفتن پرینت یا ذخیره به صورت پی دی اف

کایجیلی

کایجیلی

About Kaijieli

Founded in 1995, Kaijieli Group is a joint-stock enterprise in Fujian. Through more than a decade hard working and striving for progress, the Group has developed into an enterprise group integrated with electrical manufacturing, real estate investment and export and import logistics. The Group currently owns nearly 20 subsidiary holding companies and holds shares of more than 100 enterprises. It has won honorary titles successively, such as “Outstanding Enterprise with Core Competitiveness in Chinese Machinery Industry”, “Top 100 Enterprise Group in Fujian”, “Demonstration Unit of Creditable Management in Fujian Province” and “Grade AAA Enterprise”.

It adheres to the spirit of “valuing moral character and welcoming talents” and the operating philosophy that sincerity creates value. It persists in the development direction of high-tech, high starting point, high-quality and cost-effectiveness, adheres to five competitive strategies of “brand marketing, competitiveness in cost, technological innovation, rapid response and going out and bringing in” and actively promotes the ISO9001 International Quality Management System; it always carries out the “people-oriented” principle, invites various talents and vigorously implements sustainable development idea of scale, specialization and internationalization; orienting the market, paying attention to scientific and technological innovation, market innovation, service innovation and accelerating the implementation of scale operation; it will actively explore domestic and foreign markets.

درباره کایجیلی

شرکت کایجیلی درسال ۱۹۹۵ تاسیس شده است که در فوجیان شرکت سهامی دارد. از طریق بیش از یک دهه سخت کار و تلاش برای پیشرفت، گروه به یک گروه سازمانی با تولید برق، سرمایه گذاری املاک و صادرات و واردات تدارکات تبدیل شده است. درحال حاضر گروه دارای نزدیک به ۲۰ شرکت برگزاری شرکت های فرعی و سهام بیش از ۱۰۰ شرکت دارد. این جایزه های افتخاری بطور پیوسته، از قبیل “برجسته سازمانی با رقابت هسته در صنعت ماشین سازی چینی”، “۱۰۰ شرکت سازمانی در فوجیان”، “واحد تظاهرات مدیریت قابل اعتماد در استان فوجیان” و “درجه AAA شرکت”.

آنرا بروح “ارزیابی شخصیت اخلاقی و استقبال از استعدادها” و فلسفه عمل است که صداقت ایجاد ارزش است. آنرا در جهت توسعه فن آوری بالا، نقطه شروع بالا، کیفیت بالا و هزینه بهره وری پایبند است، پیوستن به پنج استراتژی رقابتی “بازاریابی نام تجاری، رقابت در هزینه، نوآوری های تکنولوژیک، واکنش سریع و خروج و آوردن” و بطور فعال سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ISO9001 را ترویج میکند؛ آن همواره اصل “مردم گرا” را اجرا میکند، استعدادهای مختلف را دعوت میکند و بشدت از ایده مقیاس توسعه، تخصص و بین المللی بهره مند میشود؛ جهت گیری بازار، توجه به نوآوری های علمی و فناوری، نوآوری در بازار، نوآوری خدمات و تسریع در اجرای عملیات مقیاس؛ آنرا بطور فعال بازارهای داخلی و خارجی را تماشا خواهد کرد.